Giải nhất tranh giấy nhóm A năm 2014
Giải nhì tranh giấy nhóm A năm 2014
Giải ba tranh giấy nhóm A năm 2014
Giải nhất nhóm A năm 2012
Giải nhì nhóm A năm 2012
Giải ba nhóm A năm 2012
Giải ba nhóm A năm 2010
Giải nhì nhóm A năm 2010
Giải nhất nhóm A năm 2010
Giải nhất nhóm A năm 2011
Giải nhì nhóm A năm 2011
Giải ba nhóm A năm 2011