Chú công an điều khiển giao thông

Chú công an điều khiển giao thông

Họ tên:

- Nguyễn Vương Như Anh - Lớp: Chồi

- Võ Nguyễn Gia Hân - Lớp:

- Nguyễn Bảo Kim Châu - Lớp:

Trường: MN 9

Quận 3

Giải: Nhì

Năm thi: 2019