Mùa hè quê ngoại

Mùa hè quê ngoại

Họ tên:

- Hiền Anh - Lớp: Lá 1

- Thiên Quốc - Lớp:

- Bảo Khang - Lớp:

Trường: Mầm non Cát Lái

Quận 2

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019