Chúng em vui hội xuân

Chúng em vui hội xuân

Họ tên:

- Trần Hoàng Gia Hân - Lớp: Lá 2

- Đinh Bình Minh - Lớp:

- Nguyễn Hoàng Kim Ngọc - Lớp:

Trường: Mầm non Sơn Ca

Quận 7

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019