Hoàng hôn trên Hầm Thủ Thiêm

Hoàng hôn trên Hầm Thủ Thiêm

Họ tên: Liêu Nhật Anh

Lớp:

Trường: Hy Vọng

Quận 6

Giải: Nhất

Năm thi: 2019