Biển quê em

Biển quê em

Họ tên: Lê Ngọc Phương Nhung

Lớp: 8

Trường: Trung tâm Nuôi dạy Trẻ Khuyết tật

Tỉnh Đồng Nai

Giải: Nhất

Năm thi: 2019