Các bạn nhỏ về thăm Cần Giờ quê em

Các bạn nhỏ về thăm Cần Giờ quê em

Họ tên: Trần Khắc Lãm

Lớp: 1A

Trường: Chuyên biệt Cần Thạnh

Huyện Cần Giờ

Giải: Nhì

Năm thi: 2019