Atlanding

Từ khóa : trỏ tên miền

Cách trỏ tên miền quốc tế về host

Bước 1 : Vào trang web: http://domain.bkns.vn/ Hoac trang quan tri ten mien cua banvà đăng nhập vào bằng thông tin quản trị domain mà BKNS gửi cho bạn.Bước 2: Vào Domain và chọn List all odersau khi chọn list all oder thì sẽ hiển thị toàn bộ domain bạn đă...

  • 30/07/2012 10:02:28 SA
  • Votes (0)
  • Lần đọc
    (1151)
  • Ý kiến
    (0)