Cô giái vùng cao

Cô giái vùng cao

Họ tên: Nguyễn Hoàng Phước

Lớp: 6K

Trường: Hy Vọng

Quận 6

Giải: Nhì

Năm thi: 2019