Ru em

Ru em

Họ tên: Nguyễn Văn Hoàn

Lớp: 6

Trường: Hy Vọng

Quận 6

Giải: Nhì

Năm thi: 2019