Ngày hội

Ngày hội

Họ tên: Nguyễn Ngọc Duy Luân

Lớp: 6K

Trường: Hy Vọng

Quận 6

Giải: Nhì

Năm thi: 2019